Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
lloydbfce

?za Pultem


ji? pracuje za pultem
n?kolik let, mnohokrát jsem m?l spoustu nabídek seznámit se a sex z
zákazníci, ale never'm neláká. Jsem men?í, men?í ?ernovláska, ale
to, co mu chybí do vý?ky, je op?t v mém kozi?kách. Jsou tu ?ty?i a lidé v nich
m??e nechat o?i, zejména u mu?ské poloviny. Jednoho dne jsme p?i?li do obchodu
Mladý pár na první pohled sympa?áci, stále díval po druhé, zdálo se mi,
Kupodivu, ale pracoval jsem jako obvykle. Najednou sly?ím klí? klikli na
dve?e, které jsem omylem zapomn?l a vidím, sle?no zatáhne záv?s na
ulice, která nebyla vid?t v obchodech. Font> span> div>
Nev?d?l jsem, co se d?je, ale ?e on m? chytil a p?itáhl si m? do zad
sklad. span> On za?al házet na m?, ale já
bránil jsem se bál. To je, kdy? jsem byl skoro nahý, bradavky se mi stalo, mo?ná
vzru?ení a mo?ná i trochu zima ve skladu. Pak p?i?la a beze slova
Svázané jsem si ruce pevn? za zády. Oni mi roztrhl poslední zbytky oble?ení a také
svlékl se do naha a m?la sexy prádlo, ko?ený korzet, podvazky a vysoké
boty. Za?ali mi pomalu obcházet a prohlí?et ze v?ech stran, n?kdy jsem
poplácal po zadku a kozy nad, pak m? hrub? chytil za vlasy a strhl na
kolena, kdy? p?istoupil ke mn?, roztáhla nohy a tla?il m? hladce oholen
ko?i?ka, která byla krásn? vytetované r??e a ?ekl: "Lick!" Ani m?
protest a myslel poh?bil jsem jí jazykem do její nadr?ené kundi?ky. První
jen lehce kolem, ale to asi nem?l ji rád, a tak ?ekla: "lízat více" olízl
Jsem na rty a jazyk str?il dovnit?, co jsem mohl, jsem se kone?n?
P?ejela jazykem tvrd? a cucal po?t?vák. ??áva stékala mi bradu do
M?j velký kozy na m?, kdy? hladil její man?el. N?kdy jsem stiskl
bradavky tak siln?, ?e jsem vyk?ikl bolestí. Nakonec ustoupil dál,
Sed?l jsem na polici odlo?ené z obchodu a p?i?el se s ní nadr?ený
pe?í. Pokud by to opravdu velká a nyní to narval do mé stále mokré od úst
??áva a ?ekl: "Suck" Nemohl jsem se ho ani dotknout, proto?e jsem byl je?t?
ruce svázané za zády. Tak?e n?kdy ?la a vzala jeho penis a narvala
to se mi hloub?ji do pusy. Pak jsem sly?el, jak ?íká, p?iprav mi k ní. Tak
I klikn?te roztáhla nohy a za?ala aby pro?el kolem mne a mokré m?j jazyk ji?
nadr?ená ko?i?ka a zastrkovat prsty dovnit?. První z nich, dva, kdy? jsem
pocit, ?e jsem tam celou ruku. Fistovala na m? a lízat m? p?es po?t?vák.
Dalo by se to vydr?et, a cítil jsem se celý chv?je. Bylo to neuv??itelné
orgasmus, myslel jsem, ?e to skon?ilo, ale ona pokra?ovala, není jí
mysl, pot?ebuju trochu odpo?inout po takovém orgasmu. Po chvíli ?ekla, "je
Vá? "obrátil m? na kolena, chytil ho za vlasy a narval ho tam za mnou.
Myslel jsem, ?e mi to trhá. Nikdy jsem nevid?l nic tak velký nebyl.
?ekla mi, kdy? stále olizuje. Pak jsem za?al strkat prsty do docela análku m?
?ídil jej. Bál jsem se nejhor?ího. Nikdy p?edtím jsem se s nikým
ud?lal, m?l jsem strach z bolesti, a nyní poprvé, a dokonce i jako
obr. Nem??u to vydr?et. To netrvalo dlouho a za?al trhat ji do zadku od
za?ínají bolet a mohl tam dostat. Tak?e jsem m?l dobrý díru je?t?
protáhnout mokrý prst a pak to bylo skoro jako na drátkách. Krátce
ode?la, vytáhla z kabelky dlouhý vibrátor, le?el pod námi a narval m?
ho p?ed pí?i. Byl jsem úpln? v transu, zcela plná
k prasknutí, jsem k?i?ela jako lvice, a cítil jsem se pro m? p?ichází dal?í
orgasmus. Po chvíli jsem za?al cítit, jak se ve svém deníku, který za?íná ?kubat
a po chvíli st?íkat celou svou dávku do mé bolavé zadku. Font> div>
Úpln? jsem spadla, kdy? jsem se probudil, byli ji? od?v a pod?koval mi
za to, ?e jsem si splnil sv?j velký tajný sen, i kdy? jsem byl zpo?átku
docela strach, a myslel, ?e to nejhor?í, tak?e jsem nakonec nebyl moc na?tvaný, proto?e
Byl to m?j nejlep?í sexuální zá?itek. Ten den byl z?staly zav?ené. Font> div>

span> font> div>

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl