Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
lloydbfce

?setkání SlepýNapsali jsme na internetu na pom?rn? dlouhou dobu, ani? by m?l ?anci dostat se spolu n?kdy. Po n?jaké dob? ale máme ?t?stí, navzdory v?em vzdálenosti jsme se setkali. Dostal jsem z vlaku na nádra?í m?ststkém ?pinavé a dychtiv? hledal svou tvá?, jsem znal jen z fotografií. Nechal m? chvíli po tom tápání a ke mn? p?i?el a zaklepal lehce na rameno. Líbilo se mi to. Vysoká postava a blond vlasy m? opustit studené, a kdy? jsem vid?l jeho rty silnejch, bych cht?l dát mu pusu hned. Ale neztrácel ?as a místo pozdavu str?il jazyk do krku. Byl jsem p?íjemn? p?ekvapen, tak jsem mu vá?nivý polibek. M?la jsem hrozný hlad na cest?, a navrhl jsem sko?it na ob?d. On souhlasil. V restauraci jsme sed?li naproti sob?, tak?e jsem mohl pe?liv? sledovat jeho reakci, zvlá?t? kdy? jsem se pod st?l, sundal si boty a pou?ít starý trik, ale kdo to nikdy ujít ú?inek. Foot obuté jen v jemných nylonu, zeptal jsem se ho p?ímo do slabin a tla?il trochu m? jasn? cítil. Líbilo se mi, jak sebou trhl nev??ícn? a podíval se na m?. Jeho dal?í kroky a sna?í se zakrýt vzru?ení bylo opravdu roztomilé! Jemn? jsem str?il nohu na pochodu, a jel nahoru a dol?. Cítil jsem, ?e se postupn? stoupá, a tak jsem se ?el je?t? siln?ji. Podíval se je?t? na stole a skoro p?estal dýchat, n?kdy jen mrkl na m? a pla?e se usmála. Myslím, ?e se mu to líbilo, ?e je t??ce dýchal nosem, tak?e jsem vypadl. Oblékl jsem si boty a rozpustilý úsm?v ?íká, ?e budete pot?ebovat na záchod. Bohu?el m? pozoroval, jsem ho tam nechal s jeho touhou a stopo?enym penisu úpln? sám ... Kdy? jsem vy?el z kabinky, málem jsem vyk?ikla p?ekvapen?. Stál jako vy?ítavý pohled na m? v?ichni studovali. Rychle za mnou p?i?el a síla m? tla?il zpátky do kabiny. Nem?l jsem ?ádnou reakci, a ne?ekal jsem na výb?r, nebo ne. Políbil m? jako poprvé a pevn? m? stiskl mu, a? jsem m?l pocit, ?e mu stále stojí. Políbil m? dlouho a vá?niv?, jednou rukou svíral se na m?, já jsem rozdrtil druhý prs. Byla jsem tak p?ekvapená a to, co se mi dostal. Zde ho cht?la! Opatrn? jsem vytáhl ho za vlasy a druhou rukou pod ko?ili, tápání se zv?davostí. Zav?el dve?e a zamkl je. Dychtiv? jsem si sundal ko?ili a posadil se na záchod?. Stál jsem p?ed ním a pohladil mou hru?. Nasál do pusy bradavky, a zjistil jsem, jak se sna?ím dr?et zpátky sténání. Podíval se na m? a op?t políbil. Mezitím jsem vypadl a vzal si kalhoty. Bylo to krásn? tvrdý a dlouhý, klekla jsem si a vzala ho do úst. Sly?el jsem, jak se mu dýchal, ale tentokrát jsem se nezastavil. Kou?il jsem mu dlouhé pohyby a cucal ho v?echny síly vám pomohl s jednou rukou a chytil jeho koule a hladila ho pod nimi. M?j jazyk sledování glans a uzdi?ky jemn? olizovat a pak jsem ho vzal zpátky do úst tak hluboko, jak jen to ?lo. Do te? jsem byl úpln? mokrý a moje kundi?ka je sev?el v nadr?enost, jsem nikdy nepoznala. Náhle jsem se zastavil, ale moje polovina, která stále nechce sprej. Vzal jsem hlavu a zase m? proti n?mu. ?ekl mi poklepal na hrudi a pasu a sundal kalhotky. Sukn? m? opustil. Stáhl jsem si kalhoty a spodní prádlo na kolena a nechal ko?ili. On m? p?itáhl blí? k nim, mohli byste ho namontovat. Op?t jsme se setkali jazyky a byla jsem tak nad?ená, jako nikdy p?edtím. Srdce mi bu?ilo, a snad proto, ?e máme o?í?ek nena?apal neházejte nebo je?t? h??, zavolejte policii. ?apnul mi t?sné zadek a vedl m? k sob?. Cítil jsem ?pi?ku klitorisu a jemn? se na n?j usmála, a pak jsem pomalu cítil v sob?. Vy?plhal se do m? a já jsem se cítil tak dob?e, ?e je horko v mé pulzující objetí tak nebezpe?ný, ?e jsem mohl sotva dýchat! Namontovány jsem ho a? po jílec a za?al s nimi pohupovat. V?iml jsem si, jak se sna?í zadr?et dech, ale nemohl se soust?edit - du?nost jako malá d?vka. Sna?il jsem se být klidný, ale p?íli? m? to asi nebylo dobré. Nasedávala jsem utrhl se na n?j te?, tak?e na?e t?lo doslova ude?il jeden na druhé, jsme byli zpocení a mokrý klín jeden kus. Dr?el jsme se navzájem a d?lá to rychle a vá?niv? jsme nemohli naba?it jeden druhého. Podívali jsme se do o?í, bylo to nejkrásn?j?í, kde nejsme schopni se dívat, proto?e to prost? zvý?ili na?i touhu. Zpomalil jsem a opatrn? vyklouzl z n?j. Obrátil jsem se svým milencem záda a vklouzl do n?j takhle otá?et. Kdy? bylo po v?em m?, vytáhl nohy dohromady, tak?e jsem zú?il trochu za sebou. Odstr?il jsem ho a poprvé jsem zvedl zadek a nerozsvítí ji ude?il. Tém?? vyk?ikla, sténal tak siln?, ?e pokud n?kdo v p?í?tím boxu byl, ur?it? by ho sly?el. Necht?l jsem v plánu p?estat, tak jsme se tam svíjel v lásce pod vlivem drog, dokud m?j milenec dostal trochu na lehkou k?e? a bu?ky st?íkající mn?! Dr?el m? pevn? za boky a dejte mi sílu, kterou by rád zasko?í, najednou ztratil. Dr? m? a políbil na d?ezu, m??eme splést. ?ekli jsme vám, jak krásné to bylo, a ?e musíme zcela jist? pokra?ovat. Rychle jsme opustili restauraci, a proto jsme pokra?ovali ??astn? a? do smrti.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl